Techniczne aspekty przygotowania pracy dyplomowej

Techniczne aspekty przygotowania pracy dyplomowej

Proponowany układ pracy dyplomowej

1. Kolejność stron pracy

 • Strona tytułowa według załącznika 1
 • Spis treści
 • Wstęp
 • Rozdziały i podrozdziały (oznaczane cyframi arabskimi, ich ilość, układ podziału treści i kolejność – według wymogów merytorycznych promotora)
 • Podsumowanie (zakończenie)
 • Bibliografia (z podziałem na: książki, czasopisma, akty prawne, źródła statystyczne i raporty, strony internetowe, materiały źródłowe niepublikowane )
 • Spis fotografii, mapek, rysunków, schematów, tabel, wykresów (tj. załączników inwentaryzujących formę tabelaryczną i graficzną pracy – według alfabetu)
 • Spis załączników merytorycznych (z podaniem numeru i tytułu – bez stron, bowiem załączniki te zwiększają wartość poznawczą treści poszczególnych podrozdziałów – nie podlegając numeracji kolejności stron w pracy)

2. Oświadczenie, że praca jest samodzielną, dołączone na stałe na końcu pracy – załącznik 2.

3. Układ strony pracy powinien być znormalizowany:

 • czcionka Times New Roman (albo podobna)
 • „16” dla tytułów rozdziałów pracy a „14”- dla podrozdziałów,
 • „12” dla tekstu pracy a „10” – dla  przypisów w tekście;
 •  tekst wyjustowany;
 • margines górny, dolny i prawy – 2,5 cm., lewy – 3,5 cm;
 • odstępy między wierszami 1,5 wiersza;
 • przypisy dolne w numeracji ciągłej.

4. Słuchacz przygotowuje 2 egzemplarze pracy dyplomowej:

 • 1 egzemplarz w miękkiej przeźroczystej oprawie wydrukowany dwustronnie – archiwum uczelni;
 • 1 egzemplarz na płycie;
 • dodatkowo 1 egzemplarz w dowolnej oprawie i dowolnie wydrukowany (dla promotora jeśli wyrazi chęć jej posiadania w wersji papierowej)