Audyt Projektów Finansowanych ze Środków Unii Europejskiej

Studia skierowane są do pracowników sektora publicznego, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, którzy pracują w działach realizujących i rozliczających projekty, jak również do osób chcących nabyć umiejętności przeprowadzenia audytu projektów finansowanych ze środków unijnych.

Ulgi dla Słuchaczy: 
  • czesne wpłacone jednorazowo w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, skutkuje 10 % zniżki
  • ulga za kontynuację nauki w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych - 25 % zniżki
  • ulga dla studentów WSEPiNM studiów II stopnia - 50 % zniżki
Długość studiów: 
2 semestry
Całkowity koszt nauki: 
2 200 zł
Wybrane przedmioty z programu studiów: 
L.p. Przedmiot Liczba godzin
1. Podstawy organizacji i zarządzania 16
2. Polityka gospodarcza a system monetarny i podatkowy Unii Europejskiej 12
3. Finanse publiczne 12
4. Historia, ustrój i instytucje Unii Europejskiej 12
5. Prawo Unii Europejskiej 16
6. Zamówienia publiczne 12
7. Istota audytu 8
8. Rodzaje i zasady planowania i przygotowania kontroli 12
9. Prawidłowość rozliczeń finansowych 12
10. Korekty finansowe 8
11. Kontrola podstawowych elementów realizacji projektu 8
12. Przebieg kontroli 6
13. Czynności pokontrolne 8
14. Zajęcia praktyczne 20
15. Fakultet - przedmiot do wyboru 10
16. Seminarium dyplomowe 10
  Razem 184

 

Procedura rekrutacji: 

Słuchaczem WSEPiNM może zostać absolwent szkoły wyższej, legitymujący się dyplomem ukończenia studiów.

Warunki przyjęcia na studia:

  • złożenie w Uczelni wymaganych dokumentów
  • wypełnienie Ankiety osobowej - Ankieta osobowa do wydruku
  • podpisanie Umowy o studiowanie
Wymagane dokumenty: 
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 1 zdjęcie
  • Kserokopia dowodu osobistego
Rejestracja internetowa: 

Wypełnij Ankietę osobową on-line

UWAGA - wypełnienie Ankiety osobowej, dostępnej w rejestracji internetowej nie jest jednoznaczne z zapisem na studia