Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozpocządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 246, poz. 2468) wprowadza zdniem 1 lipca 2005 r. istotne zmiany, dotyczące kwalifikacji niezbędnych do pracy w służbie bhp, bądź wykonywania zadań tej służby.Zgodnie z § 4 Rozporządzenia:1. Pracowników służby bhp zatrudnia się na stanowiskach: inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bhp.2. Pracownikami służby bhp mogą być osoby spełniające następujące wymagania kwalifikacyjne:1) inspektorem do spraw bhp może być osoba posiadająca zawód technika bhp,2) starszym inspektorem do spraw bhp może być osoba posiadająca:a) zawód technika bhp oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lubb) wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp,3) specjalistą do spraw bhp może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp, 4) starszym specjalistą do spraw bhp może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp,5) głównym specjalistą do spraw bhp może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy

Ulgi dla Słuchaczy: 
  • czesne wpłacone jednorazowo w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, skutkuje 10% zniżki
  • ulga za kontynuację nauki w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych - 25% zniżki
  • ulga dla studentów WSEPiNM studiów II stopnia - 50% zniżki
Długość studiów: 
2 semestry
Całkowity koszt nauki: 
2 200 zł
Wybrane przedmioty z programu studiów: 
L.p. Przedmiot Liczba godzin
1. Fizjologia i higiena w kształtowaniu warunków pracy 15
2. Maszyny i urządzenia w środowisku pracy 15
3. Czynniki niebezpieczne na stanowisku pracy 10
4. Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy 15
5. Metody pracy służb BHP 10
6. Ochrona środowiska naturalnego i ekologia 10
7. Organizacja i metodyka szkolenia oraz popularyzacja bezpieczeństwa pracy 20
8. Ergonomia 15
9. Pierwsza pomoc przedmedyczna 8
10. Prace szczególnie niebezpieczne 10
11. Prawna ochrona pracy 16
12. Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej 16
13. BHP w gospodarstwach rolnych 22
14. Zagrożenia przeciwpożarowe i wybuchowe 12
15. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ryzykiem 10
16. Fakultet - przedmiot do wyboru 10
17. Seminarium dyplomowe 16
  Razem 230

 

Procedura rekrutacji: 

Słuchaczem WSEPiNM może zostać absolwent szkoły wyższej, legitymujący się dyplomem ukończenia studiów.

Warunki przyjęcia na studia:

  • złożenie w Uczelni wymaganych dokumentów
  • wypełnienie Ankiety osobowej - Ankieta osobowa do wydruku
  • podpisanie Umowy o studiowanie
Wymagane dokumenty: 
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 1 zdjęcie
  • Kserokopia dowodu osobistego
Rejestracja internetowa: 

Wypełnij Ankietę osobową on-line

UWAGA - wypełnienie Ankiety osobowej, dostępnej w rejestracji internetowej nie jest jednoznaczne z zapisem na studia