Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozpocządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 246, poz. 2468) wprowadza zdniem 1 lipca 2005 r. istotne zmiany, dotyczące kwalifikacji niezbędnych do pracy w służbie bhp, bądź wykonywania zadań tej służby.

Zgodnie z § 4 Rozporządzenia:

1. Pracowników służby bhp zatrudnia się na stanowiskach: inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bhp.

2. Pracownikami służby bhp mogą być osoby spełniające następujące wymagania kwalifikacyjne:

1) inspektorem do spraw bhp może być osoba posiadająca zawód technika bhp,

2) starszym inspektorem do spraw bhp może być osoba posiadająca:

a) zawód technika bhp oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub

b) wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp,

3) specjalistą do spraw bhp może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp, 

4) starszym specjalistą do spraw bhp może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp,

5) głównym specjalistą do spraw bhp może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy

Ulgi dla Słuchaczy: 
  • czesne wpłacone jednorazowo w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, skutkuje 10% zniżki
  • ulga za kontynuację nauki w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych - 25% zniżki
  • ulga dla studentów WSEPiNM studiów II stopnia - 50% zniżki
Długość studiów: 
2 semestry
Całkowity koszt nauki: 
2 200 zł
Wybrane przedmioty z programu studiów: 
L.p. Przedmiot Liczba godzin
1. Wybrane zagadnienia prawa pracy 18
2. Metodyka pracy służb BHP 18
3. Czynniki niebezpieczne na stanowisku pracy 12
4. Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy 12
5. Przygotowanie pracowników do pracy 12
6. Maszyny i urządzenia w środowisku pracy 12
7. Ocena ryzyka zawodowego 18
8. Wymagania stawiane obiektom i pomieszczeniom pracy 8
9. Ergonomia warunków pracy 12
10. Wypadkoznawstwo 18
11. Prace szczególnie niebezpieczne 8
12. Przedlekarska pomoc medyczna 8
13. Ochrona przeciwpożarowa 8
14. Ochrona środowiska 10
15. Międzynarodowe normy systemu bezpieczeństwa pracy 6
16. Metodyka prowadzenia szkoleń 12
17. Wypadkowość w rolnictwie 24
18. Fakultet - przedmiot do wyboru 10
19. Seminarium dyplomowe 16
  Razem 242

 

Procedura rekrutacji: 

Słuchaczem WSEPiNM może zostać absolwent szkoły wyższej, legitymujący się dyplomem ukończenia studiów.

Warunki przyjęcia na studia:

  • złożenie w Uczelni wymaganych dokumentów
  • wypełnienie Ankiety osobowej - Ankieta osobowa do wydruku
  • podpisanie Umowy o studiowanie
Wymagane dokumenty: 
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 1 zdjęcie
  • Kserokopia dowodu osobistego
Rejestracja internetowa: 

Wypełnij Ankietę osobową on-line

UWAGA - wypełnienie Ankiety osobowej, dostępnej w rejestracji internetowej nie jest jednoznaczne z zapisem na studia