Podstawy rachunkowości

Ulgi dla Słuchaczy: 
  • czesne wpłacone jednorazowo w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, skutkuje 10 % zniżki
  • ulga za kontynuację nauki w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych - 25 % zniżki
  • ulga dla studentów WSEPiNM studiów II stopnia - 50 % zniżki
Długość studiów: 
2 semestry
Całkowity koszt nauki: 
2 200 zł
Wybrane przedmioty z programu studiów: 
L.p. Przedmiot Liczba godzin
1. Organizacja działalności gospodarczej - wiadomości wstępne 4
2. Pojęcia wstępne rachunkowości 6
3. Charakterystyka aktywów i pasywów 9
4. Operacje/zdarzenia gospodarcze 7
5. Dowody księgowe, dokumenty księgowe 6
6. Księgi rachunkowe 10
7. Ewidencja podstawowych operacji bilansowych 17
8. Ogólne zasady podatku VAT 6
9. Ewidencja podstwowych operacji wynikowych i gospodarka magazynowa 40
10. Ewidencja przychodów i kosztów z pozostałej działalności operacyjnej 6
11. Ewidencja przychodów i kosztów z działalności finansowej 2
12. Podstawowe zasady opodatkowania działalności gospodarczej 4
13. Zasady ustalania wyniku finansowego 16
14. Podatki i opłaty obciążające przedsiębiorstwo 4
15. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 4
16. Etyka 4
17. Sprawozdania finansowe mikro i małych jednostek gospodarczych na podstawie załącznika 4 i 5 UoR 8
18. Zadania komleksowe 32
19. Podatkowa księga przychodów i rozchodów 10
20. Ryczałt ewidencjonowany 4
21. Karta podatkowa 1
  Razem 200

 

Procedura rekrutacji: 

Słuchaczem WSEPiNM może zostać absolwent szkoły wyższej, legitymujący się dyplomem ukończenia studiów.

Warunki przyjęcia na studia:

  • złożenie w Uczelni wymaganych dokumentów
  • wypełnienie Ankiety osobowej - Ankieta osobowa do wydruku
  • podpisanie Umowy o studiowanie
Wymagane dokumenty: 
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 1 zdjęcie
  • Kserokopia dowodu osobistego
Rejestracja internetowa: 

Wypełnij Ankietę osobową on-line

UWAGA - wypełnienie Ankiety osobowej, dostępnej w rejestracji internetowej nie jest jednoznaczne z zapisem na studia