Prawo Ochrony Środowiska i Gospodarka Odpadami

Ulgi dla Słuchaczy: 
  • czesne wpłacone jednorazowo w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, skutkuje 10 % zniżki
  • ulga za kontynuację nauki w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych - 25 % zniżki
  • ulga dla studentów WSEPiNM studiów II stopnia - 50 % zniżki
Długość studiów: 
2 semestry
Całkowity koszt nauki: 
2 900 zł
Wybrane przedmioty z programu studiów: 
L.p. Przedmiot Liczba godzin
1. Zarządzanie i zamówienia publiczne w gospodarce odpadami 20
2. Podstawy Zintegrowanych Systemów Zarządzania Środowiskiem w gminie i przedsiębiorstwie 15
3. Procedury ocen oddziaływania na środowisko, raporty, konsultacje społeczne, decyzje środowiskowe 15
4. Odpady niebezpieczne i medyczne, klasyfikacja i metody unieszkodliwiania 15
5. Gospodarka wybranymi grupami odpadów niebezpiecznych 15
6. Odpady komunalne. Metody i technologie mechaniczno - biologicznego zagospodarowania odpadów komunalnych 20
7. Odnawialne źródła energii. Biomasa odpadowa, paliwa formowane i biopaliwa 15
8. Instalacje termicznego przekształcania odpadów i niskoemisyjne techniki spalania odpadów. Higienizacja i stabilizacja osadów 10
9. Plazmowe i fluidalne metody unieszkodliwiania odpadów oraz techniki oczyszczania gazów odlotowych 10
10. Składowanie odpadów komunalnych i niebezpiecznych oraz techniki rekultywacji gleb i gruntów 15
11. Utylizacja osadów ściekowych, higienizacja i stabilizacja metali ciężkich 15
12. Analizy środowiskowe i pomiary w ochronie środowiska ze szczególnym uwzględnieniem procesów zagospodarowania odpadów 15
13. Fakultet - przedmiot do wyboru 10
14. Seminarium dyplomowe 10
  Razem 200

 

Procedura rekrutacji: 

Słuchaczem WSEPiNM może zostać absolwent szkoły wyższej, legitymujący się dyplomem ukończenia studiów.

Warunki przyjęcia na studia:

  • złożenie w Uczelni wymaganych dokumentów
  • wypełnienie Ankiety osobowej - Ankieta osobowa do wydruku
  • podpisanie Umowy o studiowanie
Wymagane dokumenty: 
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 1 zdjęcie
  • Kserokopia dowodu osobistego
Rejestracja internetowa: 

Wypełnij Ankietę osobową on-line

UWAGA - wypełnienie Ankiety osobowej, dostępnej w rejestracji internetowej nie jest jednoznaczne z zapisem na studia