Prawo Zamówień Publicznych

Studia skierowane są do pracowników administracji rządowej i samorządowej, pracowników i dyrektorów jednostek gospodarczych, korzystających ze wsparcia finansowego budżetu państwa oraz funduszy europejskich, dyrektorów oraz pracowników podmiotów, w których udział posiada skarb państwa (w szczególności szkół, zakładów opieki zdrowotnej), pracowników organizacji pozarządowych.

Celem studiów jest zapoznanie słuchacza z prawnymi i organizacyjnymi zagadnieniami zamówień publicznych oraz nabycie przez słuchacza praktycznych umiejętności niezbędnych do prawidłowego prowadzenia działań związanych z realizacją zamówień publicznych. Po zakończeniu studiów słuchacz powinien stać się ekspertem w dziedzinie przetargowego i pozaprzetargowego wydatkowania środków publicznych.

Ukończenie studiów podyplomowych Prawo Zamówień Publicznych przygotowuje słuchacza do pracy jako specjalisty do spaw zamówień publicznych oraz do pełnienia funkcji arbitra.

Ulgi dla Słuchaczy: 
  • czesne wpłacone jednorazowo w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, skutkuje 10 % zniżki
  • ulga za kontynuację nauki w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych - 25 % zniżki
  • ulga dla studentów WSEPiNM studiów II stopnia - 50 % zniżki
Długość studiów: 
2 semestry
Całkowity koszt nauki: 
2 400 zł
Wybrane przedmioty z programu studiów: 
L.p. Przedmiot Liczba godzin
1. Polskie i europejskie regulacje zamówień publicznych 8
2. Przetarg jako forma rozporządzania mieniem (aspekty cywilnoprawne) 8
3. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne 12
4. Tryby udzielania zamówień publicznych 8
5. Ustawa prawo zamówień publicznych a inne regulacje prawne związane z systemem zamówień publicznych 16
6. Zakres podmiotowy i przedmiotowy prawa zamówień publicznych 4
7. Dokumentacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 12
8. Orzecznictwo w sprawach zamówień publicznych 4
9. Procedura odwoławcza 12
10. System kontroli udzielania zamówień publicznych 12
11. Środki publiczne w systemie zamówień publicznych 12
12. Udzielanie zamówień publicznych na zasadach szczególnych 4
13. Umowy w sprawach zamówień publicznych 12
14. Zajęcia praktyczne - przygotowywanie zamówienia 20
15. Zajęcia praktyczne - realizacja procedury przetargowej 20
16. Fakultet - przedmiot do wyboru 10
17. Seminarium dyplomowe 16
  Razem 190

 

Procedura rekrutacji: 

Słuchaczem WSEPiNM może zostać absolwent szkoły wyższej, legitymujący się dyplomem ukończenia studiów.

Warunki przyjęcia na studia:

  • złożenie w Uczelni wymaganych dokumentów
  • wypełnienie Ankiety osobowej - Ankieta osobowa do wydruku
  • podpisanie Umowy o studiowanie
Wymagane dokumenty: 
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 1 zdjęcie
  • Kserokopia dowodu osobistego
Rejestracja internetowa: 

Wypełnij Ankietę osobową on-line

UWAGA - wypełnienie Ankiety osobowej, dostępnej w rejestracji internetowej nie jest jednoznaczne z zapisem na studia