Rachunkowość dla zaawansowanych

Ulgi dla Słuchaczy: 
  • czesne wpłacone jednorazowo w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, skutkuje 10 % zniżki
  • ulga za kontynuację nauki w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych - 25 % zniżki
  • ulga dla studentów WSEPiNM studiów II stopnia - 50 % zniżki
Długość studiów: 
2 semestry
Całkowity koszt nauki: 
2 500 zł
Wybrane przedmioty z programu studiów: 
L.p. Przedmiot Liczba godzin
1. Organizacja rachunkowości i kontroli wewnętrznej 8
2. Aktywa trwałe i ich klasyfikacja 16
3. Aktywa pieniężne 16
4. Przychody, koszty, należności, zobowiązania w walucie obcej 8
5. Aktywa inwestycyjne i zobowiązania finansowe 8
6. Leasing 16
7. Podatek odroczony 16
8. Rezerwy na zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe bierne, ewidencja 16
9. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, ewidencja 8
10. Kontrakty długoterminowe 8
11. Rachunek kosztów 16
12. Struktura i treść sprawozdań finansowych 32
13. Zawieszenie działalności gospodarczej a obowiązki wobec ZUS, US, KRUS 8
14. Jednostka gospodarcza w likwidacji - obowiązki wobec ZUS, US, KRUS 8
15. Etyka w rachunkowości 8
  Razem 200

 

Procedura rekrutacji: 

Słuchaczem WSEPiNM może zostać absolwent szkoły wyższej, legitymujący się dyplomem ukończenia studiów.

Warunki przyjęcia na studia:

  • złożenie w Uczelni wymaganych dokumentów
  • wypełnienie Ankiety osobowej - Ankieta osobowa do wydruku
  • podpisanie Umowy o studiowanie
Wymagane dokumenty: 
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 1 zdjęcie
  • Kserokopia dowodu osobistego
Rejestracja internetowa: 

Wypełnij Ankietę osobową on-line

UWAGA - wypełnienie Ankiety osobowej, dostępnej w rejestracji internetowej nie jest jednoznaczne z zapisem na studia