Zapobieganie i Zwalczanie Przestępstwa Handlu Ludźmi

Ulgi dla Słuchaczy: 
  • czesne wpłacone jednorazowo w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, skutkuje 10 % zniżki
  • ulga za kontynuację nauki w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych - 25 % zniżki
  • ulga dla studentów WSEPiNM studiów II stopnia - 50 % zniżki
Długość studiów: 
2 semestry
Całkowity koszt nauki: 
2 500 zł
Wybrane przedmioty z programu studiów: 
L.p. Przedmiot Liczba godzin
1. Ustawowe znamiona przestępstwa  
2. Stadialne i zjawiskowe formy popełniania przestępstwa  
3. Wprowadzenie do tematyki przestępczości, w tym przestępczości zorganizowanej  
4. Szlaki tranzytowe przy przestępstwie handlu ludźmi  
5. Typy przestępstwa handlu ludźmi  
6. Proces werbowania ofiar handlu ludźmi  
7. Psychologia ofiar przestępstwa  
8. Psychologia sprawców  
9. Profilowanie osobowości sprawców  
10. Profil ofiary przestępstwa handlu ludźmi  
11. Profil cudzoziemskiej ofiary przestępstw  
12. Metody rozmowy z ofiarą handlu ludźmi  
13. Sposoby zwalczania handlu ludźmi i nielegalnej migracji  
14. Zapobieganie przestępczości zorganizowanej i transgranicznej w Unii Europejskiej  
15. Fakultet  
16. Seminarium dyplomowe  
  Razem  

 

Procedura rekrutacji: 

Słuchaczem WSEPiNM może zostać absolwent szkoły wyższej, legitymujący się dyplomem ukończenia studiów.

Warunki przyjęcia na studia:

  • złożenie w Uczelni wymaganych dokumentów
  • wypełnienie Ankiety osobowej - Ankieta osobowa do wydruku
  • podpisanie Umowy o studiowanie
Wymagane dokumenty: 
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 1 zdjęcie
  • Kserokopia dowodu osobistego
Rejestracja internetowa: 

Wypełnij Ankietę osobową on-line

UWAGA - wypełnienie Ankiety osobowej, dostępnej w rejestracji internetowej nie jest jednoznaczne z zapisem na studia