Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Studia skierowane są do pracowników działów HR, kadry menedżerskiej, przedsiębiorców, pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz wszystkich zainteresowanych. Umożliwiają poszerzenie lub modyfikację kwalifikacji zawodowych.

Ulgi dla Słuchaczy: 
  • czesne wpłacone jednorazowo w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, skutkuje 10 % zniżki
  • ulga za kontynuację nauki w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych - 25 % zniżki
  • ulga dla studentów WSEPiNM studiów II stopnia - 50 % zniżki
Długość studiów: 
2 semestry
Całkowity koszt nauki: 
2 200 zł
Wybrane przedmioty z programu studiów: 
L.p. Przedmiot Liczba godzin
1. Podstawy organizacji i zarządzania 16
2. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 18
3. Wprowadzenie do zarządzania zasobami ludzkimi 8
4. Strategie personalne 8
5. Dobór i rekrutacja pracowników 16
6. Systemy motywacji i wynagradzania 16
7. Metody i techniki oceniania i kontroli 8
8. Zwalnianie pracowników 8
9. Psychologia decyzji kadrowych 12
10. Proces kadrowy 8
11. Audyt personalny 8
12. Zarządzanie rozwojem pracowników 8
13. Budowa i kierowanie zespołem zadaniowym 8
14. Trening komunikacji interpersonalnej 12
15. Fakultet - przedmiot do wyboru  10
16. Seminarium dyplomowe 16
  Razem 180

Zakładane efekty kształcenia

Procedura rekrutacji: 

Słuchaczem WSEPiNM może zostać absolwent szkoły wyższej, legitymujący się dyplomem ukończenia studiów.

Warunki przyjęcia na studia:

  • złożenie w Uczelni wymaganych dokumentów
  • wypełnienie Ankiety osobowej - Ankieta osobowa do wydruku
  • podpisanie Umowy o studiowanie
Wymagane dokumenty: 
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 1 zdjęcie
  • Kserokopia dowodu osobistego
Rejestracja internetowa: 

Wypełnij Ankietę osobową on-line

UWAGA - wypełnienie Ankiety osobowej, dostępnej w rejestracji internetowej nie jest jednoznaczne z zapisem na studia